Kunnostusojitus


Suunnittelu ja toteutus

Suoalueen ojien kuivatustehon heikkeneminen aiheuttaa selvää kasvun hidastumista suometsissä. Vanhojen ojien kunnostus (perkaus/täydennysojitus) tulisikin tehdä ennen kuin puuston kasvu heikkenee. Yleensä kunnostukselle on tarvetta, kun vanhasta ojituksesta on kulunut 20-25 vuotta.
 
Kunnostusojitussuunnitelma kannattaa ajoittaa suometsien hakkuiden yhteyteen. Ojalinjahakuut nostavat usein hakkuukertymää huomattavasti eli ojituksen kustannukset saadaan useimmiten takaisin suurempana kantorahatulona jo ojalinjahakkuissa. Kunnostusojituksen ja hakkuiden jälkeen puuston kasvu elpyy ja metsikön laatu paranee. Ojalinjat kannattaa suunnitella ensimmäisenä, seuraavaksi ovat vuorossa suopuustojen harvennukset ja mahdolliset päätehakkuut, sen jälkeen ojien perkaus ja täydennysojien kaivu. Kunnostusojituksella varmistetaan se, että suometsän kasvu pysyy korkeana myös hakkuiden jälkeen.
 
Valtio tukee kunnostusojitusta kemerarahoituksen kautta voimakkaasti. Tuen ehtona on se, että kunnostusojitettavalle suoalueelle on etukäteen laadittu suunnitelma tarvittavine lupineen ja lausuntoineen. Suunnitelmassa on huomioitava ympäristöasiat korostetusti. Kunnostusojitus on useimmiten paras toteuttaa yhteishankkeena.
 
Kunnostusojitussuunnitelman teko on yksityisille maanomistajille ilmaista (arvonlisävero peritään kuitenkin myös yksityisiltä kiinteistöjen omistajilta). Toteutukseen on myös saatavissa valtion tukea (esimerkiksi Keski-Suomessa tuki on korkeimmillaan 55 % kunnostusojituksen todellisista toteuttamiskustannuksista). Kunnostusojituksen edellytykset sekä tuet löytyvät osoitteesta: http://www.metsavastaa.net/kunnostusojitus
 
Tapion Tiet ja Ojat Oy kautta saat laadukkaan kunnostusojitussuunnitelman metsääsi. Avustamme myös hoitotöiden ja hakkuiden järjestämisessä. Hoidamme myös hankkeiden toteutuksen laadukkaasti ammattitaitoisten urakoitsijoiden avustuksella. Välitämme kunnostusojituspalveluita myös yrityksille ja yhteisöille.